Защита на личните данни

"Софтконсулт-Пасков и С-ие" ЕООД полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна от регистрацията в сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. С факта на регистрация и приемане на общите условия на сайта, потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на сключваните с доставчиците договори за покупко-продажба на стоки. "Софтконсулт-Пасков и С-ие" СД няма да предоставя информация за потребителите на трети лица без тяхно съгласие, освен в предвидените от българското законодателство случаи.